Fine art by Thomas KellnerPortfolios

German border 1996 - Polaroids